Принтирай Поръчай

Ден 1

 

СофияИстанбулУргенч (Узбекистан)
ОтпътуванеотлетищеСофиясполетнаТурскиавиолиниив 21:15 ч. заУргенчпрезИстанбул.

 

Ден 2

 

УргенчХива (Узбекистан)

ПристиганеналетищеУргенчв 07:10 ч. Срещаналетището, трансфердоХива (30 км, около 40 минути). ПристиганевХива, настаняваневхотелErkin Palace 4*изакуска.Следватуристическапрограма„Музейподоткритонебе”.АрхитектурнияткомплекснаИчан-Калаемини-градиобиколкатащесепроведепеша. ИсториятанаобластХорезмсекоренитолковадалечвдревнивремена, чемалкоцивилизациимогатдасъответстватнавъзрасттаму. Щевидитедворцисбогатимозайки, уникалникрасивиминарета, медресетаиджамиикатоМавзолейПахлавонМахмуд (XVII-XIX), дворецТош-Ховли (ХаремнаХиваХан) (1830-1836), КрепосттаКуня-Арк (1868-1888), МинаретКалта-Минор (1855), МедресеШергази-Хан (1830-1836) 1720 г.), комплексАлла-Кули-хан (XIII-XVIII), Кервансарай (XVIII), минареиджамияХоджа-Ислям (1908-1910), дворецАла-Кули-хан (XIX) идр. Обядвместенресторант. ПродължаваненаобиколкатаизХива. Вечерявместенресторантоколо 19:00 ч.
Нощувка.

 

Ден 3

 

ХиваБухара
Закускавхотела. ОтпътуванезаБухарапрезпустинятаКъзълкумв 08:00 ч. (около 480 км). Обядвкрайпътнокафене. ПристиганевБухараоколо 16:00 ч. инастаняваневхотел Asia Bukhara 4* (илиподобен). Вечерявместенресторант.
Нощувка.

 

Ден 4

 

Бухара
Закускавхотела. НачалонаобиколкатавБухара: Добредошливнай-древнияграднаЦентралнаАзияБухара, койтоима 2500-годишнаистория. Историческитепаметници, построенипрезразличниепохи, пазятневероятниистории, които представляватинтересзавсичкигостинастолицатанадревнаСогдиана. Програматавключвапосещениенаследнитеисторическипаметници: МавзолейнаСаманидите (IX век). ТойеединотархитектурнитешедьовринаЦентралнаАзияиперланасветовнатаархитектура. МавзолейнаЧашма-Аюб (XIV век). Ималегендазатозипаметник, свързанспророкаЙов (Аюб), закоготосетвърди, чеепътувалкатопроповедникпрезземитенаБухара. КомплексътБоло-Хаузеархитектуренансамбъл, разположеннарегистана( централенплощад) наБухара, състоящсеотджамия, минареихауз (водоем). КрепосттаАрк IV в. —центърнабухарскатадържавност. Туксабилиразположенидворецътнаемира, джамии, съкровищница, правителственаслужбаизатвор.
Обядвместенресторант. ПродължаваненаобиколкатанаБухара: комплексКалянМинареКалян XII век—основниятсимволнасвещенаБухара. Товаесимволнасилатаимощтанадуховенствотонастраната, кактоинаМедресетоМир-Араб, единственотодействащомедресевсъветскатаепохаиднес. ПосещениенапокрититепазаринаБухара,коитосъществуватотвреметонаВеликияпътнакоприната—Токи-Заргарон (редбижутери), Токи-Сарафон (редкилими, националнидрехи), Токи-Телпакифурушон (редпроизводителинашапки).
В 18:00 ч. фолклоренспектакълвмедресетоНадирДиванБеги.
Вечеряинощувка.

 

Ден 5

 

Бухара–Гиждуван–езеротоАйдаркул
Закускавхотела. РазглежданенаЛетниядворецнаемиритенаБухараСиторай-МохиХоса. ОтпътуванезаГиждуван (52 км, около 1 час).
ПристиганевГиждуван. Посещениенакерамичнатаработилницавкъщатанамайсторапокерамика 7-мопоколениеАлишерНарзулаев. Краткадемонстрациянаизработкатаиоцветяванетонакерамичниизделия. Обяд.
СледобедотпътуванекъмезеротоАйдаркул (180 км, около 2 часа 30 минути)
Пристиганевюртовиялагеркъм 17:30ч. инастаняване. Вечерявлагера.
Нощувка.

 

Ден 6

 

ЕзеротоАйдаркул–Самарканд
Закуска.Следзакускапочивка, езданакамила, плуваневезеротоАйдаркул, запознаванесфаунатаифлоратанаезерото. ОбяднабреганаезеротоАйдаркул.
ОтпътуванезаСамарканд (244 км, около 3 часа). ПристиганевСамаркандоколо 18:00 ч., настаняваневхотел Registan Plaza (Movenpick) 4* ( илиподобен).
Вечеряинощувка.

 

Ден 7

Самарканд
Закуска.Туристическаобиколкана Самарканд популярнамълваказва: „Самарканд—сайкалируизаминаст...“, коетоозначава, чеСамаркандекрасотатаналицетонаЗемята... ДобредошливСамарканд, който, подобнонаБухара, имаповечеот 2500-годишнаистория. ПлощадРегистанесимволнаградСамарканд, койтовключвамедресеШердар, медресеТиля-Кари, медресеУлугбек; МедресеБиби-Ханум (медресе, построеновчестнанай-обичанатасъпруганаАмирТимур); МавзолейГури-Емир (гробницатанавеликияТамерлан). Обядвресторант. ПродължаваненаобиколкатаизСамарканд: КомплексътШах-и-Зинда (Мемориалътесъздаденпрез 12-14 вексл. Хр. ПояватамусесвързвасиметонаКусам-ибн-Абас, братовчеднапророкаМохамед, имногопринцовеипринцесиотдинастиятаТимуридисасъщопогребанитук). ОбсерваторияУлугбек (еднаотнай-старитеизначимиобсерваториивЦентралнаАзия, построенапрез 1424-1428 г. отвнуканаАмирТимур (Тамерлан) УлугбекнахълмаКукхак. 
В 18:00 ч. посещениенаколоритенмузикаленспектакълвтеатърЕл-Мeроси, койторазказвазаеволюциятанаузбекскатанационалнаносия.
Вечеряинощувка.

 

 

Ден 8

 

Самарканд–Ташкент (свисокоскоростенвлак)
Закуска. ПосещениенаориенталскиябазарнаСиабзазакупуваненасувенири, подаръци, зеленчуци, плодовеисушениплодове. Посещениенаработилницазакоприненахартияот 10 веквс. Конигил.
Обяд. ТрансфердожпгаратавСамарканд. 
В 17:28ч. отпътуванезаТашкентсвисокоскоростенвлакАфросиаб. ПристиганевТашкентв 19:44 ч., срещанажпгарата, трансфердохотел Hampton by Hilton 4* инастаняване.
Вечеряинощувка.

 

Ден 9

 

Ташкент
Закуска. ТуристическаобиколканаТашкент: КомплексътХазрати-Имам, къдетосесъхраняваКоранътнаУсман—най-стариятръкописнаКорана,оцелялдонашидни, оцветен, кактосесмята, скръвтанатретияхалиф—Усман; площадАмирТимур, Музейнаприложнитеизкуства. Обядвресторант. ПродължаваненаобиколкатавТашкент: ПлощаднаНезависимостта, Комплексзапаметнажертвитенарепресиите, Паметникнахрабростта, Театраленплощад.
Вечеряинощувка.

 

Ден 10

 

Ташкент–София (презИстанбул)
РанназакускаитрансфердоМеждународнотолетищеТашкент. ОтпътуванезаСофиясполетнаТурскиавиолиниипрезИстанбулв 09:05 ч. ПристиганеналетищеСофияв 14:35 ч.

ПАКЕТНА ЦЕНА
отстъпка за ранни записваниядо 15.12.2022 г.

 

турист в двойна стая

единична стая

възрастен на допълнително легло

3 699 лв. / 3 499 лв.

4 128 лв. / 3 928 лв.

3 699 лв. /  3 499 лв.

 

Пакетната цена включва:

ü  Самолетни билети с включени летищни такси *(545 лв към 16.11), чекиран багаж 30 кг и ръчен багаж 7 кг. * При промяна на цените на горивата и увеличение на летищните такси е възможна корекция в цената!

ü  1 нощувка със закуска в хотел ErkinPalace 4* (или подобен)  в Хива + ранно настаняване

ü  2 нощувки със закуски в хотел AsiaBukhara 4* (или подобен) в Бухара

ü  1 нощувка със закуска в Юртов лагер в Айдаркул

ü  2 нощувки със закуски в хотел RegistanPlaza (Movenpick) 4* (или подобен) в Самарканд

ü  2 нощувки в хотел Hamptonby Hilton 4* (или подобен) в Ташкент

ü  1 допълнителна закуска при пристигане в Хива

ü  обяд в юртов лагер

ü  всички вечери

ü  транспорт с комфортен автобус по маршрута

ü  туристически обиколки на Хива, Бухара, Самарканд и Ташкент с местен екскурзовод

ü  фолклорен спектакъл в медресето Надир Диван Беги в Бухара

ü  майсторски клас за готвене на узбекското национално ястие – плов (в ден 3 или 4)

ü  посещение на колоритен музикален спектакъл в театър Ел-Мероси в Самарканд, който разказва за еволюцията на узбекската национална носия

ü  посещение на работилница за копринена хартия от 10 век 

ü  ЖП билети за високоскоростен влак по маршрута Самарканд–Ташкент (ден 8)

ü  входни такси за историческите паметници по програмата

ü  екскурзоводско обслужване от местен екскурзовод

ü  опитен водач от туроператора

 

Пакетната цена НЕ включва: 

ü  обеди — около $85 на турист (заплащат се на място)

ü  заплащане за фото- и видеозаснемане в исторически паметници

ü  допълнителни услуги, които не са посочени в програмата

ü  бакшиши

ü  застраховка „Отмяна на пътуване“

Условия за резервация:

 • При резервация се заплащат 1500 лв.
 • Пълно плащане до 45 дни преди датата на отпътуване.

Условия за анулации:

 • до 60 дни преди отпътуване – без неустойка
 • от 59 до 45 дни преди отпътуване – депозита
 • от 45 дни преди отпътуване – 100 %


Условия за пътуване:

 • За пътуването е необходим международен паспорт с валидност 6 месеца от датата на пътуване. Няма визови, санитарни и медицински изисквания за пътуване до Узбекистан.
 • Деца под 18 г., пътуващи с 1 родител е необходимо да имат нотариално заверено пълномощно от другия родител. По време на пътуването е необходимо и фотокопие на пълномощното.
 • Към момента за влизане в Узбекистан  НЕ се изисква ваксинационен сертификат или PCR тест.

Забележки:

 • Минимален брой туристи за осъществяване на програмата: 20
 • Срок за уведомление за несъбран минимум – 30 дни, преди заминаване.
 • Промяна на цената е възможна при: промяна на транспортни разходи (гориво), летищни и др. такси; промяна с повече от 3% на валутния курс в периода между датата на сключване на договора и отпътуването; непредвидено покачване на цените от страна на партньорите ни, както и в други обективно наложителни случаи.
 • Посочените пакетни цени са калкулирани при курс на лев към долара 1.00 USD = 1.90 BGN.
 • Авиокомпанията си запазва правото за смяна на часовете на излитане и кацане, за което туроператора ще информира своевременно потребителите.
 • Туроператорът НЕ носи отговорност при промяна на музейните такси и работното време на музеите. Възможно е да настъпят промени. Туроператорът си запазва правото на промени в последователността на изпълнение на програмата по независещи от него причини и не носи отговорност за туристи, недопуснати от съответните гранични власти.
 • Екскурзията не е подходяща с хора с намалена подвижност!

Поръчай
 • 4 дни / 3 нощувки
 • 22.09.2023
 • 937 лв.
Уикенд в Прага 2023 - с полет от Варна
937 лв.
 • СОФИЯ- ДУБАЙ- АБУ ДАБИ- СИР БАНИ ЯС-ДАМАМ- ДОХА-СОФИЯ
 • 10 дни
 • януари-март 2024
 • от 2533 лева
АРАБСКИ КРУИЗ с ултрамодерния ⛴MSC Virtuosa и полет от София
от 2533 лева
 • София-Лисабон- Мадейра-Лисабон-София
 • 8 дни / 7 нощувки
 • 28.05 и 10.09.23
 • от 2129 лв.
Комбинирана програма в португалската столица и най-цветния европейски остров - Мадейра
от 2129 лв.